Praktična vježba evakuacije i spašavanja

Praktična vježba evakuacije i spašavanja Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine. Vježba treba biti zamišljena i izvoditi se na način koji je sličan stvarnoj…

Komentari isključeni za Praktična vježba evakuacije i spašavanja
Stres na radnom mjestu

Stres na radu Stres na radu su zdravstvene i psihičke promjene koje su posljedica akumulirajućeg utjecaja stresora na radu kroz dulje vrijeme, a očituju se kao fiziološke, emocionalne i kognitivne reakcije te kao promjene ponašanja radnika Psihosocijalni rizici i stres povezan s poslom među najvećim su izazovima za sigurnost i…

Komentari isključeni za Stres na radnom mjestu
Zdravstveni pregled noćnih radnika

Noćni rad i noćni radnik Zakon o radu propisano je da se rad, neovisno o njegovom trajanju, koji se obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućega dana, a u poljoprivredi između dvadeset dva sata uvečer i pet sati ujutro idućega dana, smatra noćnim radom,…

Komentari isključeni za Zdravstveni pregled noćnih radnika
Obavješćivanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu

Koje su dužnosti poslodavca? Poslodavac je dužan radnike i njihove predstavnike obavijestiti, te po potrebi dati pisane upute, o svim opasnostima i štetnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, a vezano uz obavljanje poslova, a osobito o: opasnostima i štetnostima posla odnosno radnog mjesta i…

Komentari isključeni za Obavješćivanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Zašto se provodi osposobljavanje radnika? Poslodavac je dužan radnika prije početka rada obavijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika vezanim uz obavljanje poslova i osposobiti ga za rad na siguran način. Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova zaposlenicima koji…

Komentari isključeni za Osposobljavanje radnika za rad na siguran način