Trenutno pregledavate Obavljanje poslova zaštite na radu

Obavljanje poslova zaštite na radu

Obavljanje poslova zaštite na radu obveza je poslodavaca, bez obzira na djelatnost poslodavca kao i na broj zaposlenih radnika. Naravno, način ugovaranja i obavljanja poslova  različit je i ovisi o broju zaposlenih radnika.

Svaki poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Način ugovaranja i obavljanja  propisan je odredbama članka 20. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, broj 126/19).

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu može obavljati sam, ako ispunjava propisane uvjete,  ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu.

Stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove, odnosno poslodavac koji ih obavlja sam za svoje potrebe, mora imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti kojom se bave.

Poslove dakle mogu obavljati osobe koje osim određenog stupnja obrazovanja posjeduju dokaz o  statusu stručnjaka zaštite na radu stupnja I ili stupnja II.

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika poslove zaštite na radu može obavljati on sam ili njegov ovlaštenik, ako :

   • ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja, ili
   • je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom školovanja, ili
   • je položio državni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu, ili
   • je položio majstorski ispit u djelatnosti koju obavlja, u kojemu je bila obuhvaćena i zaštita na radu.

Poslodavac koji ne može organizirati obavljanje  poslova zaštite na radu jer nema radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova, obavljanje poslova zaštite na radu može ugovoriti s ovlaštenom osobom za zaštitu na radu.

Energo inspekt d.o.o, kao ovlaštena osoba za poslove zaštite na radu, pruža usluge obavljanja poslova zaštite na radu temeljem sklopljenih ugovora.

Obavljanje poslova zaštite na radu

Poslovi koje obavljamo temeljem ugovora osobito su :

   • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu
   • sudjelovanje u izradi poslovne strategije te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca, u dijelu u kojem se moraju odnositi na zaštitu na radu, te sudjelovanje u primjeni upravljačkih metoda ili tehnika za provođenje strategije
   • sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika
   • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom
   • prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca
   • suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada
   • osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
   • osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju
   • suradnja s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija
   • sudjelovanje u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. kod poslodavca
   • kao i ostali poslovi zaštite na radu prema potrebama poslodavca.

Imate li dodatnih pitanja vezanih uz obavljanje poslova zaštite na radu ili želite ugovoriti obavljanje poslova, zatražiti ponudi ili vas zanimaju ostale obveze iz područja zaštite na radu možete nas kontaktirati ovdje.