Trenutno pregledavate Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu

Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu

Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu, može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu.

Poslodavac koji zapošljava 50 do uključivo 249 radnika, obavljanje poslova zaštite na radu obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu, dok poslodavac koji zapošljava 250 ili više radnika, obavljanje navedenih poslova zaštite n aradu, obvezan je ugovorom o radu ugovoriti s jednim ili više stručnjaka zaštite na radu u skladu s provedbenim propisom.

Poslodavac može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom samo u slučaju kada zbog objektivnih i opravdanih razloga ne može te poslove obavljati sam, odnosno te poslove ugovoriti na već opisane načine.

Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14, 43/15 i 72/15) objektivnim i opravdanim razlogom za ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom smatra se jedan od sljedećih razloga:

  1. započinjanje obavljana djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,
  2. nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,
  3. ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,
  4. ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja.
  5. kada poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika ne može organizirati obavljanje poslova zaštite na radu jer kod poslodavca nema radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova.

Tko je stručnjak zaštite na radu?

Stručnjakom zaštite na radu prema odredbama Zakona o zaštiti na radu smatra se radnik kojeg je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova.

Uvjeti koje mora zadovoljavati stručnjak za zaštitu na radu utvrđeni su odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu.

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja:

  1. je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili
  2. ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu, ili
  3. posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i koja:

  1.  je položila opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili
  2. ima priznat status stručnjaka zaštite na radu.

ENERGO INSPEKT d.o.o. pruža usluge obavljanja poslova zaštite n aradu poslodavcima koji zapošljavaju do 49 radnika.

Imate li pitanja u vezi obavljanja poslova zaštite na radu ili želite ugovoriti pružanje usluga konzaltinga zaštite na radu za svoje potrebe, možete nas kontaktirati ovdje.