Zakonima i pravilnicima iz područja zaštite okoliša propisane su obveze da osoba koja proizvodi i/ili gospodari otpadom mora voditi i čuvati propisanu dokumentaciju o nastanku i tijeku otpada te periodički dostavljati podatke na propisanim obrascima nadležnim Tijelima.

ENERGO INSPEKT d.o.o temeljem sklopljenih ugovora obavlja predmetne poslove, što podrazumijeva naročito:

 • kontinuirano praćenje nove zakonske regulative te izrada prijedloga mjera
 • voditi propisani očevidnik o nastanku i tijeku otpada
 • jednom godišnje, za prethodnu godinu, podatke iz očevidnika na propisanom obrascu dostavljati nadležnom uredu
 • nadzor nad popunjavanjem pratećih listova s podacima iz očevidnika o otpadu
 • ispunjavanje svih očevidnika i obrazaca prema Registru onečišćavanja okoliša
 • obilazak lokacije, prikupljanje podataka, anketa i sl.
 • određivanje lokacije i uvjeta za skupljanje otpada (opasnog i neopasnog)
 • ugovaranje skupljanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada sa ovlaštenim tvrtkama
 • vođenje očevidnika o korištenju opasnih kemikalija
 • izraditi godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva
 • organizirati propisana mjerenja emisija
Zatvori izbornik

Nova organizacija rada

[COVID-19]

Organizacija rada [COVID-19]

Obzirom na pandemiju koronavirusa COVID-19, obavještavamo poslovne partnere da od ponedjeljka 23.03.2020. uvodimo posebne mjere kako bi osigurali našim radnicima i poslovnim partneri što bolju sigurnost, te ujedno održali redovnu razinu usluge.
Teoretski dio osposobljavanja radnika za rad na siguran način u narednom periodu se neće vršiti putem predavanja već će biti moguć putem naše usluge e-učenja.
U slučaju potrebe možete nas kontaktirati putem telefona, e maila ili putem društvenih mreža.