Zakonima i pravilnicima iz područja zaštite okoliša propisane su obveze da osoba koja proizvodi i/ili gospodari otpadom mora voditi i čuvati propisanu dokumentaciju o nastanku i tijeku otpada te periodički dostavljati podatke na propisanim obrascima nadležnim Tijelima.

ENERGO INSPEKT d.o.o temeljem sklopljenih ugovora obavlja predmetne poslove, što podrazumijeva naročito: