Trenutno pregledavate Zdravstveni pregled noćnih radnika

Zdravstveni pregled noćnih radnika

Noćni rad i noćni radnik

Zakon o radu propisano je da se rad, neovisno o njegovom trajanju, koji se obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućega dana, a u poljoprivredi između dvadeset dva sata uvečer i pet sati ujutro idućega dana, smatra noćnim radom, ako za određeni slučaj Zakonom o radu ili drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća nije drukčije određeno.

Noćni radnik je radnik, koji prema rasporedu radnog vremena redovito tijekom jednog dana radi najmanje tri sata u vremenu noćnog rada, odnosno koji tijekom kalendarske godine radi najmanje trećinu svog radnog vremena u vremenu noćnoga rada. Poslodavac je pri utvrđivanju dnevnog rasporeda radnog vremena dužan voditi računa da rad noćnog radnika ne smije trajati duže od osam sati.

Maloljetnici i noći rad

Za maloljetnike zaposlene u industriji noćnim radom se smatra rad u vremenu između devetnaest sati uvečer i sedam sati ujutro idućega dana, dok se za maloljetnike zaposlene izvan industrije noćnim radom smatra rad u vremenu između dvadeset sati uvečer i šest sati ujutro idućega dana.
Treba istaknuti da je odredbama Zakona o radu zabranjen noćni rad maloljetnika, osim ako je takav rad privremeno prijeko potreban u djelatnostima koje su uređene posebnim propisima, a punoljetni radnici nisu dostupni.
U takvim slučajevima noćni rad maloljetnika ne može, u razdoblju od dvadeset četiri sata, trajati duže od osam sati, niti maloljetnik smije raditi u razdoblju od ponoći do četiri sata ujutro.

Zdravstveni pregled noćnih radnika

Poslodavac je dužan noćnim i smjenskim radnicima osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s naravi posla koji se obavlja, kao i sredstva zaštite i prevencije koje odgovaraju i primjenjuju se na sve ostale radnike i dostupne su u svako doba. Isto tako poslodavac je dužan o svojem trošku omogućiti zdravstveni pregled noćnog radnika i to prije započinjanja kao i redovito tijekom noćnog rada.

Pravilnikom o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 122/13) propisana je obveza redovitih zdravstvenih pregleda tijekom noćnog rada u vremenskim razmacima najkasnije svake tri godine neprekidnog noćnog rada. Valja napomenuti da navedeni rok može biti i kraći ukoliko tako ocijeni izabrani liječnik obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite odnosno ovlašteni doktor specijalist medicine rada.

Zdravstveni pregled noćnog radnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti koju izdaje poslodavac na obrascu NR-1 . Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda zdravstvena ustanova koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada izdaje Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika za obavljanje noćnog rada na obrascu NR-2. Navedeni obrasci su sastavni dio Pravilnika.